Check in and take a peep at what we are up to on a monthly basis

4/2/63 – นักศึกษาราชภัฏสุรินทร์ 15 คนโดยการนำของอาจารย์ปิยนันท์และอาจารย์ผ่องนภาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยประโคม ต.สลักได ให้กำลังใจครู. และกิจกรรมมีการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย. มีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมหลายท่านในครั้งนี้ด้วย